Forum για την πόλη

Παπάγου Χολαργού

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

27/10/2019
Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2019 22:08


Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προκειμένου, να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες καλεί:

1) τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας να εκφράσουν εγγράφως κατόπιν αιτήσεως  τη βούλησή τους για συμμετοχή τους στην Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του) και

2) τους δημότες να υποβάλουν σχετική αίτηση για την εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο που θα τηρηθεί στην υπηρεσία.

Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται έως την Παρασκευή 29/11/2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο, Περικλέους 55) ή στο email : info@dpapxol.gov.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την είσοδό του στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του φορέα, ο εκπρόσωπός του, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και η συστατική πράξη ή το καταστατικό του.

Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθ. 78 του Ν. 4555/2018 ορίζεται, ότι:

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες με διάρκεια που ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά περίπτωση μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

2. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 77 του Ν. 4173/2013.

3. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 116/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΞ1-Σ) απόφασή του έχει εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο οποίος θα τροποποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με της διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου».

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Διαθέσιμες επισυνάψεις :

116_2011_(4ΑΘ2ΩΞ1-Σ)-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_2011.pdf

Πηγή : https://www.dpapxol.gov.gr/news/deltia-tipou/item/5970-anoixti-prosklisi-gia-ti-sygkrotisi-tis-dimotikis-epitropis-diavoylefsis-tou-dimou-papagou-xolargoy.html